1. Activitats productives, processos i tècniques

Cercador
L'ofici de paredador i la pedra en sec

La paret seca i les construccions fetes amb la tècnica de la pedra són el resultat de la necessitat, al llarg dels segles, de retirar el pedreny del terreny per fer-lo conreable i, a la vegada, donar-li una utilitat, tot contribuint a resoldre les necessitats de la unitat principal d'explotació rural de Menorca: el lloc. Així, les diferents construccions realitzades amb la tècnica de la pedra en sec, a més de permetre alliberar les terres de cultiu del pedreny sobrant per llaurar-les, també tenien la funció de delimitar les propietats, compartimentar i ordenar els diferents espais agrícoles dins una mateixa explotació, reduir els efectes del vent sobre els sembrats, evitar l'erosió i els moviments de terra amb les pluges, conduir i canalitzar l'aigua per on es volia i servir d'aixopluc al bestiar en qualsevol indret de l'explotació quan els cicles agrícoles i ramaders no permetien dur-lo fins a les cases del lloc.

Tradicionalment, aquestes necessitats eren assumides pel pagès en el context de les feines que implicava estar al capdavant d'un lloc. De fet, la construcció de parets seques i l'aixecament dels enderrossalls que s'hi produeixen, són encara una feina més de les que desenvolupen els pagesos en la gestió ordinària del lloc. No obstant açò, aquestes feines esdevindrien amb el temps un ofici propi, el de paredador, atesos els coneixements, la dedicació i l'elevat grau d'especialització que requereix el domini de la tècnica de la pedra en sec. I sense deixar de banda els pagesos com a portadors d'aquest saber, avui dia és el paredador el professional que, majoritàriament, conserva i manté vius els coneixements de la construcció amb la tècnica de la pedra en sec, però la seva activitat es desenvolupa més en l'àmbit urbà que en el de la ruralia. Els paredadors en actiu avui dia, duen a terme la seva feina més a prop del sector de la construcció que de l'agrari, i la seva principal activitat se centra en la construcció de parets de camins i carreteres públiques i en la construcció de murs per a cases de camp o xalets en urbanitzacions residencials i turístiques.

Veure +
L'ofici d'arader

Tradicionalment, l’arader és el fuster especialitzat en l'elaboració de tot tipus d’eines de feina i d'objectes domèstics de la pagesia menorquina. La seva matèria primera és, bàsicament, la fusta procedent de Menorca, amb preferència per l'ús de la llenya d'ullastre (Olea europaea var. sylvestris). En temps antic, l'especialitat d'aquest artesà era la fabricació i la reparació d'arades. L'arada, introduïda a l'illa pels romans, era un estri quotidià i primordial per a la gent del camp quan no hi havia la maquinària actual, i l’empraven a tots els llocs per llaurar i sembrar. Tan important era, que donà el seu nom a l'ofici d'arader.

La mecanització i els canvis socioeconòmics i tecnològics que ha patit el món rural al llarg de les darreres dècades ha reduït considerablement la feina de l'arader, que s'ha vist obligat a adaptar-se a una nova realitat, a unes noves necessitats i a les demandes d'una nova clientela. Si el client principal de l'arader era abans el pagès, actualment ho pot ser qualsevol persona. Com a conseqüència, l'arader ha hagut de diversificar la seva producció, ja que la demanda ha canviat sensiblement i la feina que més se li sol·licita avui dia és la barrera tradicional d'ullastre, el seu producte estrella, per tancar parcel·les de xalets i cases de camp. Es pot afirmar que la barrera d'ullastre ha contribuït a mantenir aquest ofici fins al dia d'avui.

Veure +
La feina de formatjar

El formatge de llet de vaca és un dels productes més distintius de Menorca, i el seu procés d'elaboració és el resultat d'una tradició ancestral i un dels pilars de la ramaderia i la gastronomia menorquines. L'extensió, les característiques, les infraestructures o les circumstàncies particulars i les polítiques de cada explotació ramadera determinen els mètodes d'elaboració, el tipus de producte i els canals de distribució i venda.

Actualment, les formatgeries menorquines dedicades a l'elaboració i la comercialització de formatge de Menorca ho solen fer sota estrictes controls sanitaris i, encara que no totes, a l'empara de la denominació d'origen protegida Mahón-Menorca que, a través del seu reglament i del consell regulador depenent de la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, recull les característiques que s'han de seguir en el procés l'elaboració, les matèries primeres que s'han d'utilitzar i els tipus de formatge que es poden comercialitzar amb la seva etiqueta distintiva.

Veure +
La construcció i l'ús de guitarrons i tiples

Els principals instruments que integren els grups folklòrics i que acompanyen habitualment els balls i les músiques tradicionals de Menorca, especialment a Ciutadella, són la guitarra, el guitarró, el tiple, la bandúrria i les castanyoles, encara que també podem trobar el llaüt, el baix elèctric o acústic, la flauta de bec, el violí i alguns altres instruments de percussió com el tambor, la pandereta i els rascadors, especialment a la part de llevant.

El guitarró i el tiple són els dos instruments típicament menorquins que encara es construeixen i se sonen avui dia. En les ballades de fandango, solen anar acompanyats, encara que no sempre, de la veu humana, l'autèntica protagonista de les cobles menorquines. El guitarró és un cordòfon de cinc cordes, i té una forma similar a la guitarra, però és de dimensions molt més petites, amb la caixa de ressonància en forma de vuit i els dors pla. El tiple és un cordòfon de característiques molt similars al guitarró, però és de mida bastant més reduïda i només té quatre cordes. Les dimensions també marquen les característiques del so, de manera que el guitarró és molt més greu i el tiple molt més agut.

Veure +
La fabricació i l'ús del fabiol

El fabiol és una flauta de bec consistent en un tub sonor de bisell amb forat per modular els sons i adaptat per ser tocat amb una sola mà, amb l'objectiu de deixar lliure l'altra per poder sonar un altre instrument, especialment el tambor. Avui dia és l'instrument musical protagonista en les festes majors d'estiu de tots els pobles de Menorca, malgrat que la seva fabricació no està professionalitzada. El fabioler és el responsable de sonar-lo oficialment durant les festes, és el que va al capdavant de la colcada i, amb les tonades del tambor i el fabiol, va avisant dels diferents actes els caixers, els cavallers i els assistents, convidant a la festa.

Amb el fabiol es sona un nombre limitat de tonades. A Ciutadella l’única tonada que se sona durant els actes de les festes de Sant Joan és la que es coneix amb el nom de toc de tambor i fabiol, tot i que s’interpreta amb diferents aires i matisos segons cada moment de la festa. A la resta de pobles, les tonades principals que s'interpreten en els moments i actes més solemnes i rellevants de la festa són Sa colcada i S'aigua-ros. En aquests mateixos pobles, els fabiolers també toquen altres tonades quan volen canviar de melodia i no estan sotmesos a cap protocol. Més recentment s'han recuperat tonades que s'havien deixant de sonar. I, a criteri personal del fabioler, es poden incorporar al repertori melodies del cançoner popular menorquí que gaudeixen de cert arrelament entre la gent.

Veure +
L'ofici de mestre d'aixa

El mestre d'aixa és l'artesà que, amb una combinació precisa d'art i de domini de la tècnica que requereix la pràctica del seu ofici, projecta les maquetes i construeix posteriorment embarcacions de llenya de diferent eslora i tonatge per a diferents finalitats, les quals, tradicionalment, han estat la pesca, el transport marítim, la guerra i el lleure. En el cas de Menorca, per raons històriques i geogràfiques, l'ofici de mestre d'aixa hi ha estat ben present des de temps enrere. De tota manera, si s'entén com a mestre d'aixa la persona que es dedica a la construcció naval artesana amb llenya, es pot afirmar que actualment només queden a Menorca dos tallers que realitzen les tasques pròpies de l'ofici.

L'evolució tecnològica i els canvis socioeconòmics l'han convertit en un ofici amb poques possibilitats d'expansió i bastant allunyat del concepte d'antany. Les feines pròpies de l'ofici tradicional se circumscriuen, en la seva major part, a la reparació, el manteniment i la restauració d'embarcacions clàssiques de llenya i no pas a la construcció de noves embarcacions amb les matèries primeres tradicionals. En qualsevol cas, la tipologia d'embarcacions construïdes s'ha reduït dràsticament, i quan se'n construeix una, sol ser de petit tonatge, introdueix materials nous i llenyes tropicals que no s'empraven abans, i esdevé testimoni d'un saber en extinció i, consegüentment, un exemplar de col·leccionisme.

Els integrants de les associacions sense afany de lucre Amics de la Mar de Menorca i Amics de la Mar Port-Maó, sense ser considerats professionals, desenvolupen una important labor de recuperació i restauració del patrimoni històric marítim menorquí i contribueixen al manteniment dels coneixements de l'ofici de mestre d'aixa a través de les activitats que desenvolupen o de l'encàrrec de peces per a les embarcacions clàssiques que mantenen o recuperen.

Veure +
L'ofici de gerrer

El gerrer ―nom que rep a Menorca l'artesà especialitzat en la producció de ceràmica popular i tradicional―, en el procés de producció propi de l'ofici, és qui prepara i modela el fang tendre i després cou les peces que fa al forn per convertir-les en peces de ceràmica mitjançant l'acció del foc.

La producció ceràmica a Menorca s'ha caracteritzat per l'elaboració preferent d'elements de construcció, l'escàs desenvolupament de l'obra de roda i, sobretot, la manca de producció de vaixella de taula fina de qualitat. Pel que fa a l'obra de roda, la producció terrissaire menorquina ha tingut com a tret principal el seu caràcter funcional, eminentment rústic i amb poca o nul·la decoració. En les últimes dècades ha sobreviscut com un ofici marginal. Es pot dir que, avui dia, l'ofici de gerrer, en la seva concepció tradicional, està quasi bé extingit a l'illa.

Les persones que actualment treballen en el ram del fang desenvolupen la seva activitat a partir d’un plantejament allunyat del tradicional, són artesans que disposen de l'acreditació emesa per l'Administració i que, per tant, poden vendre la seva producció sota el paraigua d'aquest certificat. Alguns s'hi dediquen professionalment i altres ho fan fora de la seva feina habitual. Solen tenir un taller o lloc de treball propi i tecnologia o maquinària més moderna, i utilitzen matèria primera de fora. Es dediquen a la producció de peces seriades pròpies o peces úniques d'encàrrec o fruit de la creativitat de l'artesà, i solen comercialitzar la seva producció a través de diferents mitjans, siguin plataformes digitals, venda directa, petites botigues, mercats artesans o fires.

Veure +
La producció de mel d'abella

L'apicultura és l'activitat dedicada a la cria i la cura de colònies d'abelles amb l'objectiu principal d'obtenir els productes que aquests insectes elaboren i recol·lecten per al consum humà. El producte principal que s'obté de l'activitat apícola és la mel, però també es pot obtenir cera, pròpolis, pol·len, gelea reial i verí. El consum de mel d'abelles sorgeix en la prehistòria, en el context d'una economia de subsistència basada en la necessitat vital d'aprofitar tots els aliments que el medi ofereix a l'home. A conseqüència del bon gust que té al paladar humà i els beneficis per a la salut que s'atribueixen a la mel, l'abellerol ―la persona que exerceix l'activitat apícola i que assumeix les responsabilitats i els riscos inherents a la gestió d'un abellar― utilitza avui dia el mètode apícola mobilista, que permet controlar i optimitzar al màxim la producció de les abelles.

La mel de Menorca destaca per la seva qualitat i delicadesa. La variada flora venturera que hi ha al camp i la influència de la mar i la salinitat de l'ambient illenc li aporten unes característiques organolèptiques força particulars. A Menorca no hi ha gaire abellerols que es dediquin professionalment a l'activitat apícola; de fet, la producció de mel és, ara per ara, força limitada i té com a mercat gairebé exclusiu la pròpia illa.

Veure +
Porquejades i elaboració d'embotits

Les porquejades eren antigament una celebració familiar que es feia en ocasió de sacrificar un porc per a l'aprofitament de totes les parts de l'animal i elaborar els embotits per proveir-se d'aliment proteínic per a tot l'any. La matança del porc era una cita molt esperada entre la gent del camp i la del poble perquè, malgrat que hi havia moltes feines a fer durant la jornada, tenien un marcat caràcter festiu. Hi convidaven familiars, amics i veïns i, d'una manera o altra, tots els assistents participaven en les feines que s’havien de fer i en els processos d'elaboració dels productes que se'n derivaven. Tradicionalment, la jornada es desenvolupava tot seguint un ordre i un ritual molt precisos, però en tot moment regnava un ambient de celebració i de distensió, s'acompanyava de menjars extraordinaris i específics del dia, i s'acabava amb una vetlada amb ball, glosats i jocs populars.

Les porquejades en un context privat i segon la concepció tradicional han perdut força en les darreres dècades, i ja no són tan freqüents ni es desenvolupen com abans. Actualment han esdevingut un procés productiu desproveït del seu caràcter festiu primigeni, destinat a l'obtenció de la carn del porc, el sèu i els embotits tradicionals ―sobrassada, carn-i-xulla, botifarrons i cuixot―, que segueixen gaudint d'una forta acceptació en el mercat local. Actualment són els petits obradors dels llocs, les carnisseries, les indústries/xarcuteries elaboradores d'embotit i els llocs que recorren al servei dels escorxadors els que mantenen la producció de tot allò que s'obtenia de les porquejades tradicionals per a la seva comercialització en els circuits comercials oficials.

Veure +
Carboners i producció de carbó vegetal

L’ofici de carboner consisteix a produir i vendre carbó vegetal, un material combustible que s’obté de la deshidratació i la descomposició química de la fusta i d’altres materials vegetals per escalfament amb foc amb l’absència d’oxigen, el que es denomina carbonització. En temps enrere, el carbó vegetal era un producte de primera necessitat. S’emprava per cuinar i per escalfar-se, i també com a font de calor en la forja i la fosa del metall. Per satisfer l’elevada demanda que hi havia, la producció de carbó vegetal va arribar a estar molt estesa a l'illa. El professional que s’hi dedicava era el carboner, que transformava la llenya de les marines menorquines en carbó vegetal en les sitges carboneres que ell mateix muntava i coïa.

L’evolució tecnològica i les transformacions socioeconòmiques dels últims setanta anys han desbancat el carbó vegetal en favor d’altres combustibles i fons d’energia, que portaren l’ofici a l’extinció. Tanmateix, la producció de carbó vegetal s’ha recuperat a Menorca, però ara per ara és molt limitada, perquè només hi ha dues persones que coneixen aquesta pràctica. Aquests carboners empren com a matèria primera la llenya de l’illa, segueixen els procediments tradicionals de transformació de la fusta en carbó vegetal i venen la producció resultant de la seva feina al mercat local. Actualment el carbó vegetal es consumeix exclusivament per a usos culinaris.

Veure +